Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Cooking and Food-Related Phrases in Armenian

Student reviewing Korean language notes in library.

Learning a new language can be as exciting as it is challenging, and one of the most delightful ways to deepen your understanding of a culture is through its cuisine. If you’re intrigued by the rich flavors and traditions of Armenian food, knowing some key cooking and food-related phrases can be incredibly handy. Here, we will explore some essential terms that’ll help you navigate an Armenian kitchen like a pro.

Ուտեստ (Outesst): Food or Meal.
Ես ուտել եմ համեղ ուտեստ։ (Yes utel em hamegh outesst.) – I had a delicious meal.

Պահածու (Pahatsu): Pantry.
Բոլոր պահածույի պարագաները դատարկ են։ (Bolor pahatsuyi paraganery datark en.) – All the pantry items are empty.

Խոհարարություն (Khoḥararutyun): Cooking.
Ես սիրում եմ խոհարարություն։ (Yes sirum em khoḥararutyun.) – I love cooking.

Թխվածք (T’khvatsk’): Baked goods.
Մեր խանութում միշտ կա թարմ թխվածք։ (Mer khanutum misht ka tarm t’khvatsk’.) – Our store always has fresh baked goods.

Կերակրել (Kerakrel): To feed.
Մայրիկս երկար ժամեր է խաղաղ կերակրում մեզ։ (Mayriks yerar zhamer e khaghagh kerakrum mez.) – My mother spends hours peacefully feeding us.

Ճաշ (Chash): Lunch or Dinner.
Սա իմ համեղ ճաշն է։ (Sa im hamegh chashn e.) – This is my delicious dinner.

Խառնել (Kharnel): To mix or to stir.
Խառնիր այդ բոլորը միասին։ (Kharnir ayd bolory miasin.) – Mix all of those together.

Սպասարկել (Spasarkel): To serve.
Հիմա ես կսպասարկեմ այս աղցանը։ (Hima es kspasarkem ays aghchan.) – Now I will serve this dish.

Պատրաստել (Patrastel): To prepare or to make.
Ես պատրաստեցի պիցցա մեր ընտանիքի համար։ (Yes patrastetsi pits’a mer yntaniqi hamar.) – I made pizza for our family.

Զանգված (Zangvats): Ingredient.
Այս ժամանակը պետք է ավելացնես այս զանգվածը։ (Ays jamanaky petk’ e avelats’nes ays zangvatsy.) – At this time, you need to add this ingredient.

Համ (Ham): Flavor or taste.
Այս եղանակը շատ համեղ է։ (Ays yeghanaky shat hamegh e.) – This dish is very flavorful.

Ախորժակ (Akhorzhak): Appetizer.
Ես սիրում եմ խաղողի ախորժակը։ (Yes sirum em k’aghowi akhorzhaky.) – I love grape appetizers.

Փոքրիկ թխվաԲուրդ (Pokrik t’khvaburd): Snack.
Ես հիմա կերա մի փոքր թխվաբուրդ։ (Yes hima kera mi pok’r t’khvaburd.) – I just had a small snack.

These Armenian terms, rich in cultural meaning, are just a starting point for mastering the language of food in this intriguing cuisine. By integrating these words into your vocabulary, you can more fully enjoy the process of cooking and sharing meals, capturing the true essence of Armenian culinary traditions. Remember, language is the key that unlocks the full sensory experiences of a culture, and there’s no better way to explore that than by engaging with its food. Պարտադիր համեմ! (Partadir hahem!) – Bon appétit!

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.