Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Business and Work-Related Armenian Vocabulary

Student practicing sentences in Italian grammar book.

Learning a new language involves a vast accumulation of words, phrases, and colloquial terms that relate to various aspects of life. For professionals or anyone looking to work in Armenia, understanding business and work-related vocabulary is crucial for successful communication. Below is a list of essential Armenian vocabulary tailored to the corporate environment, complete with definitions and example sentences to help you grasp their usage in context.

Բիզնես (Biznes) – Business
This word is borrowed from English and used widely in Armenian to refer to commercial, professional, or industrial activities.
Մենք նոր բիզնես ենք սկսում:

Աշխատանք (Ashxatanq) – Work or Job
Refers to the daily activities or tasks that one is employed to perform.
Ես նոր աշխատանք եմ գտել:

Հանրապետական (Hanrapetakan) – Company or Corporation
Generally implies a larger business or formal organization.
Այդ հանրապետականը շատ մեծ է:

Պաշտոն (Pashton) – Position or Title
Refers to a person’s specific role or job title within an organization.
Նա բարձր պաշտոն ունի այդ ընկերության մեջ:

Ավանդույթ (Avanduyt) – Investment
Investment refers to assets or money allocated in expectation of future benefit.
Նա ավանդույթ է դրել նոր նախագծում:

Շուկա (Shuka) – Market
This word refers to the arena of commercial dealings, the place where goods are bought and sold.
Շուկան փոխում է շատ արագ:

Հաշվարկ (Hashvark) – Accounting or Calculation
The action or process of keeping financial accounts.
Հաշվարկը կարևոր է բիզնեսի համար:

Մարքեթինգ (Marketing) – Marketing
This term is often used in its English form to describe the process of promoting, selling, and distributing a product or service.
Մարքեթինգի թիմը աշխատում է նոր պլանի վրա:

Պայմանագիր (Paymanagir) – Contract
A legal document that sets out the terms of agreement between parties.
Նա պայմանագիր է կնքել նոր մատակարարի հետ:

Սպասարկում (Spasarkum) – Service
The action of helping or doing work for someone.
Սպասարկումը անուններն է բիզնեսում:

Տնօրեն (Tnoren) – Director or Manager
A person who is in charge of an organization or its part.
Տնօրենը մշտապես բիզնես է գնացել:

Հեռախոսով խոսել (Herrakhosov khosel) – To make a phone call
The act of using a phone to communicate with someone.
Ես կհեռախոսով խոսեմ հաճախորդի հետ:

Առևտուր (Arւtտր) – Trade
The action of buying and selling goods and services.
Առևտուրը հիմքն է տնտեսական աճին:

Mastering this vocabulary will not only enhance your ability to navigate the Armenian business world, but also ensure your integration into the professional fabric of the country. Regular practice and real-life usage of these terms will help cement your understanding and command of business Armenian.

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.