Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Armenian Phrases for Festivals and Celebrations

Student practicing Italian vocabulary with written exercises.

In Armenia, festivals and celebrations are vibrant and colorful affairs. Whether you’re toasting at a wedding, dancing at a cultural fest, or just sharing in the country’s rich traditions, knowing some essential Armenian phrases can help you connect with locals and fully enjoy the experience. Here are some key phrases that will come in handy during these joyous occasions.

Շնորհավորում եմ (Shnorhavorum em)
Definition: Congratulations
Ծնունդիդ առիթով շնորհավորում եմ։ (Tsnundit aritsov shnorhavorum em.)

Ուրախ տոներ (Urakh toner)
Definition: Happy holidays
Ուրախ տոներ բոլորին։ (Urakh toner bolorin.)

Ողջույն (Voghjuyn)
Definition: Hello or Goodbye (used in both contexts)
Սարսափելիներին ողջույն ասելիս մի մոռացեք ժպտալ։ (Sarsap’elinerin voghjuyn aselis mi moratsek zhpital.)

Կենաց (Kenats)
Definition: Cheers
Բոլորս առաջ կենաց, եղբայրս Արթուրին ամուսնության առիթով։ (Bolors araj kenats, yeghbayrs Arturin amusnut’yan aritsov.)

Բարի լույս (Bari luys)
Definition: Good morning
Բոլորիդ բարի լույս, հաճելի շաբաթ լինի։ (Bolorid bari luys, hacheli shabat lini.)

Բարի գիշեր (Bari gisher)
Definition: Good night
Հավատացե՛ք մեզ, այս գիշեր էլ բարի գիշեր է։ (Havatacek’ mez, ays gisher el bari gisher e.)

Ծնունդդ շնորհավոր (Tsnundd shnorhavor)
Definition: Happy Birthday
Ծնունդդ շնորհավոր, հայրիկ։ (Tsnundd shnorhavor, hayrik.)

Հաստատ կգամ (Hastat kgam)
Definition: I will definitely come
Ձեր հրավերը ընդունում եմ, հաստատ կգամ։ (Dzer hravery yndunum em, hastat kgam.)

Սիրուն է (Sirun e)
Definition: It’s beautiful
Տոնածառը շատ սիրուն է։ (Tonatsar@ shat sirun e.)

Հաճելի է (Hacheli e)
Definition: It’s pleasant/enjoyable
Ձեռնարկված տոները հաճելի էր։ (Dzernarkvac tonery hacheli er.)

Լավ տոն (Lav ton)
Definition: Good celebration/have a good party
Իսկ դուք լավ տոն միացեք։ (Isk duk’ lav ton miatsek.)

Armenia’s festive spirit is infectious, and knowing how to express your good wishes in the local language can add to the warmth of any celebration. Dive into the revelry with these phrases, and you’ll find yourself welcomed with open arms into any Armenian gathering!

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.