Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Transportation and Travel Phrases in Armenian

Student perusing Japanese language novels on library shelf.

Learning a new language can be an exciting adventure, especially when it comes to navigating the world of transportation and travel. Armenian, with its unique alphabet and rich history, can offer a particularly intriguing experience. Whether you’re planning a trip to Armenia or just looking to expand your linguistic skills, knowing some key phrases can greatly enhance your journey. Here are some essential Armenian transportation and travel phrases to get you started.

Տաքսի (Taksi)
Definition: Taxi
Խնդրեցի նրան կանչել տաքսի: (I asked him to call a taxi.)

Ավտոբուս (Avtobus)
Definition: Bus
Ես հասավել եմ գործընթացում ավտոբուսով: (I arrived at work by bus.)

Երթևեկել (Yertevekel)
Definition: To travel
Այս ամառ ես ցանկանում եմ երթևեկել Եվրոպա: (This summer, I want to travel around Europe.)

Ավիատոմս (Aviatoms)
Definition: Airplane ticket
Ես գնել եմ ավիատոմս դեպի Հայաստան: (I have purchased an airplane ticket to Armenia.)

Ջուր (Jur)
Definition: Water
Կարող եմ ունենալ մի բաժակ ջուր, խնդրում եմ: (May I have a glass of water, please?)

Մեկնարկել (Meknarkel)
Definition: To depart
Մեր թռիչքը մեկնարկելու է ժամը տասը: (Our flight is going to depart at ten o’clock.)

Գազանակալ (Gazanakal)
Definition: Station
Երբեք չեմ եղել այս գազանակալում: (I have never been at this station.)

Կայանատեղ (Kayanateg)
Definition: Platform
Լսեք, գնացքը կմեկնի կայանատեղ հինգից: (Listen, the train will leave from platform five.)

Դուրս գալ (Durs gal)
Definition: To get off
Ես դուրս եկա վագոնից Տաշիր կայարանում: (I got off the wagon at Tashir station.)

Հասել (Hasel)
Definition: To arrive
Մենք հասանք Երևան երեկույթ: (We arrived in Yerevan last night.)

Միջակայքային (Mijakaykayin)
Definition: International
Ես գնեցի միջակայքային տոմս: (I bought an international ticket.)

Տերմինալ (Terminal)
Definition: Terminal
Մենք հասանք տերմինալ երկուսում: (We arrived at terminal two.)

Վագոն (Vagon)
Definition: Carriage or train car
Այս վագոնը շատ լուրջ է: (This carriage is very crowded.)

Բաժանորդագիրք (Bazhanordagirk)
Definition: Pass or subscription card
Մի կորցրու քո բաժանորդագիրքը: (Don’t lose your pass.)

Վարձակալել (Vardzakalel)
Definition: To rent
Ես որոշեցի վարձակալել մեքենա հետույքի համար: (I decided to rent a car for convenience.)

Memorizing and practicing these phrases will ensure that your travels in Armenia or any Armenian-speaking community are more comfortable and enjoyable. It’s not just about getting from point A to point B, but also about engaging with the local culture and making your experience truly immersive. Enjoy your learning journey and safe travels!

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.