Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Love and Dating Phrases in Armenian

Students reviewing language materials in a quiet library area.

Language is a key element in expressing feelings and connecting with others, and this is especially true when it comes to love and dating. If you’re interested in speaking the language of love in Armenian, here are some phrases that may help you communicate those tender feelings more passionately.

Սեր (ser)
Definition: Love
Ես կարող եմ զգալ քո սերն ընդմիշտ։
Translation: I can always feel your love.

Կարոտել (karotel)
Definition: To miss
Երբ դուք չեք, ես շատ կարոտել եմ։
Translation: I miss you a lot when you’re not here.

Արդյոք ընկերական եք՞ (Ardyok’ ynk’erakan yek’?)
Definition: Are you single?
Արդյոք ընկերական ես, որ հանդիպենք։
Translation: Are you single so we can meet?

Կհանդիպես ինձ հետ՞ (K’handipes indz het?)
Definition: Will you go out with me?
Կհանդիպես ինձ հետ ընթրիքի։
Translation: Will you go out with me for a drink?

Կորցրել եմ իմ սիրտը (K’orts’rel em im sirt’y)
Definition: I’ve lost my heart
Քո հետ խոսելուն առաջ, կորցրել եմ իմ սիրտը։
Translation: Before talking to you, I’ve lost my heart.

Ինչպես ես նայում (Inch’pes es nayum)
Definition: How beautiful you look
Ինչպես ես նայում այսօր։
Translation: How beautiful you look today.

Դու իմ կյանքին մեջ լուսին ես (Du im kyanqin mej lusin es)
Definition: You are the light of my life
Դու իմ կյանքին մեջ լուսին ես, երբեք չմոռացիր դա:
Translation: You are the light of my life, never forget that.

Ես քեզ համար հանդես եմ գալիս (Yes kez hamar handes em galis)
Definition: I have feelings for you
Բարի գալուստ, ես քեզ համար հանդես եմ գալիս։
Translation: Welcome, I have feelings for you.

Ես քեզ սիրում եմ (Yes kez sirum em)
Definition: I love you
Ես քեզ սիրում եմ ավելի, քան երբևէ։
Translation: I love you more than ever.

Learning these phrases can be a wonderful way to deepen your connection with an Armenian-speaking partner, or to impress someone new with the depth of your feelings. Love knows no language barriers, but speaking the language of your loved one can make your bond even stronger.

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.