Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Hospitality and Lodging Phrases in Armenian

Group study session with AI language tools in library.

Learning a new language is always an exciting journey, and when you’re traveling, being able to communicate in the local tongue can enrich your experience significantly. If you’re planning a trip to Armenia or just interested in the Armenian language, mastering some key phrases in hospitality and lodging would be practical. Below you’ll find some important Armenian phrases, complete with definitions and example sentences to help you during your stay.

Հյուրանոց (Hyuranots’) – Hotel
Մենք հյուրանոց ենք ամրագրել Երևանում: (Menk’ hyuranots’ enk’ amragrel Yerevanum.)
This is the word for hotel, a place to stay while traveling.

Բառարան (Barraran) – Reception
Բարի գալուստ բառարան: (Bari galust barraran.)
Here you communicate your check-in and check-out, and ask questions about the hotel services.

Սենյակ (Senyak) – Room
Կարող եմ տեսնել սենյակը՞ (Karogh em tesnel senyak@?)
The term for “room,” as in a hotel or a guest room.

Բրոնավորել (Bronavorel) – To book/reserve
Ինչպես կարող եմ բրոնավորել սենյակը՞ (Inch’pes karogh em bronavorel senyak@?)
This verb is used when you want to make a reservation.

Առաջարկ (Arrajark) – Offer
Ի՞նչ առաջարկ ունեք նորաբույժների համար: (Inch’ arrajark unek norabuizhneri hamar?)
When asking for any special deals or offerings, like a honeymoon suite or seasonal discounts.

Երկուշաբթի (Erkushabti) – Check-in
Երկուշաբթի՞ն ենք սկսում: (Erkushabtі̒n enk’ sksum?)
The process when you arrive at the hotel and get the key to your room.

Հեռախոս (Herrakhos) – Telephone
Հեռախոսը չի աշխատում: (Herrakhosy ch’i ashkhatum.)
Might be used to request a wake-up call or to communicate with hotel services.

Տեղափոխել (Teghapokhel) – To move
Կարո՞ղ ենք սենյակն ավելի լավի տեղափոխել: (Karoghz enk’ senyakn aveli lavi teghapokhel?)
Use this verb if you need to change rooms for some reason.

Սաներակապատիկ (Sanerakapatik) – Key card
Իմ սաներակապատիկը կորել է: (Im sanerakapatiky k’orel e.)
The card you use to unlock the door to your room.

Զեղչ (Zeghch) – Discount
Կա՞ զեղչ եթե մնամ երկու շաբաթ: (Ka։ zeghch ete mnam erku shabat?)
Asking for a reduced price for a service or a product, especially if you plan to stay longer.

Ուղղակի (Ughghaki) – Simply/just
Ուղղակի օգտվեք Wi-Fi-ից: (Ughghaki og̅tvets’ Wi-Fi-its’.)
Often used to make a sentence sound polite and casual in the context of a request.

Տեղավորել (Teghavorel) – To place/to put
Կարո՞ղ էք իմ ճամփանեկիչը տեղավորել սենյակում: (Karoghz eq’ im champ’anek’ich’y teghavorel senyakum?)
Useful for asking if the hotel can store your luggage.

Անուն (Anun) – Name
Անունի վրայաբերող ամրագրումը իմ է։ (Anuni vrayaberogh amragrumy im e.)
When introducing yourself or confirming a reservation under your name.

Being comfortable with these phrases in Armenian can truly enhance your interactions with the local community, making your stay in Armenia smoother and more enjoyable. Don’t forget that the key to language learning is practice, so try using these phrases as often as possible to gain confidence and proficiency. Safe travels and best wishes for your Armenian language journey!

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.