Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Calendar and Time-Related Phrases in Armenian

Students correct language mistakes in library.

Learning a new language opens the door to a new culture and a different perspective of the world. Among the various aspects of language learning, understanding how to talk about time is fundamental. If you’re learning Armenian, here’s a guide to help you navigate through calendar and time-related phrases.

Օր (Or) – Day
In Armenian, the word for day is “օր”. It’s used to refer to any day of the week or a 24-hour period.

Ես ամեն օր նոր բառեր եմ սովորում: (Es amen or nor barer em sovorum.) – I learn new words every day.

Գիշեր (Gisher) – Night
The term for night in Armenian is “գիշեր”. Use this to talk about anything related to nighttime.

Գիշերով մենք ֆիլմ դիտեցինք: (Gisherov menk film ditecinq.) – We watched a movie last night.

Շաբաթ (Shabat) – Week
“Շաբաթ” refers to a week in Armenian. It’s commonly used to talk about weekly events or plans.

Ես երկու անգամ շաբաթ լեզվի դաս ունեմ: (Es erku angam shabat lezvi das unem.) – I have language classes twice a week.

Ամիս (Amis) – Month
The word for month is “ամիս”. This is used when referring to the months of the year or a period of one month.

Սեպտեմբերի ամսում ես հաճախ պտուղներ եմ ուտում: (Septemberi amsum es hachakh ptughner em utum.) – I eat fruits often in the month of September.

Տարի (Tari) – Year
“Տարի” is the Armenian word for year and is used when talking about annual events or someone’s age.

Ես հաճախ տարի մեկ գլոբուս եմ ամփոփում: (Es hachakh tari mek globus em amp’op’um.) – I travel abroad once a year.

Հիմա (Hima) – Now
For the immediate present, the word is “հիմա”. This is perfect for expressing something that is happening at the moment.

Հիմա ես հայերեն եմ սովորում: (Hima es hayeren em sovorum.) – I am learning Armenian right now.

Երեկ (Yerek) – Yesterday
When referencing the day before today, “երեկ” is the word used in Armenian.

Երեկ մենք շատ զվարճանք: (Yerek menk shat zvart’ank’.) – We had a lot of fun yesterday.

Վաղը (Vaghe) – Tomorrow
For discussing plans or events that will occur the next day, you can use “վաղը”.

Վաղը ես կգնամ բժիշկի մոտ: (Vaghe es k’gnam bzhishki mot.) – I will go to the doctor tomorrow.

Ձերբակալված (Dzerbakalvats) – Scheduled
If something is planned or arranged for a specific time, you use the word “ձերբակալված”.

Մեր հանդիպումն առաջիկա շաբաթ՝ ձերբակալված է: (Mer handipumn arajika shabat, dzerbakalvats e.) – Our meeting is scheduled for next week.

Ժամ (Zham) – Hour / Time
Finally, “ժամ” refers both to an hour and to time in general in Armenian.

Հիմա ժամը երեքն է: (Hima zhamy yerekn e.) – It is three o’clock right now.

When learning Armenian, mastering these words and phrases related to calendar and time will certainly aid your comprehension and communication. Time is an essential part of daily life, and being able to discuss it can connect you more deeply with Armenian speakers and their culture. Keep practicing, and in time you’ll be able to discuss past, present, and future events with ease in Armenian.

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.