Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Body and Health-Related Vocabulary in Armenian

Students use AI language drills in library corners.

Learning a new language opens the door to understanding a different culture and its people. One of the essential topics when mastering a new language is body and health-related vocabulary. This is particularly true for Armenian, a language with a rich cultural heritage. Whether you are visiting Armenia, connecting with Armenian speakers, or just passionate about learning languages, familiarity with these terms will prove to be immensely beneficial.

գլուխ (glukh) – Head
Նրա գլուխը ցավում է։ (Nra glukh@ tsavum e.) – His/Her head hurts.

աչք (achk) – Eye
Նա իր աչքերը փակեց։ (Na ir achkery p’akets.) – He/She closed his/her eyes.

ատամ (atam) – Tooth
Ես ատամնաբույժի մոտ եմ։ (Yes atamnabuyzhi mot em.) – I am at the dentist.

սիրտ (sirt) – Heart
Նրա սիրտը չափից արագ է զարկելում։ (Nra sirty ch’ap’its arag e zarkelum.) – His/Her heart is beating fast.

ոտք (otk) – Foot/Leg
Նա վիրավորվել է ոտքով։ (Na viravorvel e otkov.) – He/She is injured in the leg.

ձեռք (dzerk) – Hand/Arm
Ես գիրքը ձեռքս ունեմ։ (Yes girk’@ dzerk’s unem.) – I have the book in my hand.

աղիք (aghik) – Stomach
Նրա աղիքը ցավում է։ (Nra aghik’y tsavum e.) – His/Her stomach hurts.

պարան (paran) – Throat
Նա քաղցր պարան ունի։ (Na k’aghcr paran uni.) – He/She has a sore throat.

դեմք (demk) – Face
Նա իր դեմքը լվացրեց։ (Na ir demk’y lvats’rets.) – He/She washed his/her face.

մարմին (marmeen) – Body
Նա իր մարմինը խնամում է։ (Na ir marmine khnamum e.) – He/She is taking care of his/her body.

արյուն (aryun) – Blood
Անալիզը հանդես բերեց արյունի որակը։ (Analizy handes berets aryuni voraky.) – The analysis showed the quality of the blood.

բուժում (buzhum) – Treatment
Նրա բուժումը որոշակի տևողություն կունենա։ (Nra buzhumy voroshaki tevoghutyun kunena.) – His/Her treatment will take some time.

ախտ (akht) – Disease/Illness
Բժիշկը նրա ախտը հաստատեց։ (Bzishky nra akhty hastatets.) – The doctor confirmed his/her illness.

բուժաշխատող (buzhashkhatogh) – Healthcare worker
Մենք շնորհակալ ենք բուժաշխատողներին։ (Menk shnorhakal enk buzhashkhatoghnerin.) – We are grateful to the healthcare workers.

բուժել (buzhel) – To treat/Cure
Բժիշկը նրան է բուժում։ (Bzishky nran e buzhum.) – The doctor is treating him/her.

By incorporating these Armenian vocabulary words related to the body and health into your lexicon, you will be better equipped to navigate conversations related to wellbeing and medical contexts. Continuous practice and use of these terms in sentences will help you internalize and remember them. Moreover, approaching these words with curiosity about the culture will make your language learning journey even more enjoyable and rewarding. Սա՜յթացի! (Sayat’si! – Good luck!)

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.