Past Perfect Simple Englannin kielioppina

Menneen ajan perfekti yksinkertaisena englannin kielioppina

Menneen ajan perfekti yksinkertaisena (past perfect simple) on tärkeä osa englannin kielioppia. Se käytetään kuvaamaan tapahtumia tai tilanteita, jotka tapahtuivat tai olivat olemassa ennen tiettyä menneisyyden hetkeä. Tämä aika ilmaisee, että jokin toinen menneisyyden tapahtuma tapahtui ennen jotain toista menneisyyden tapahtumaa. Menneen ajan perfekti yksinkertaisen käytön ymmärtäminen auttaa ilmaisemaan ajanjärjestystä ja suhdetta menneisyyden tapahtumien välillä.

Muodostus

Menneen ajan perfekti yksinkertaisen muodostaminen vaatii apuverbin ”had” ja pääverbin kolmannen muodon (partisiipin perfekti). Apuverbi ”had” taipuu eri muodoissa seuraavasti:

 • minä olin: I had
 • sinä olit: you had
 • hän/ se oli: he/she/it had
 • me olimme: we had
 • te olitte: you had
 • heidän oli: they had

Partisiipin perfekti muodostetaan usein lisäämällä verbin ”have” (tai sen supistettu muoto ”‘ve”) jälkeen -ed tai -en riippuen verbin tyypistä. On kuitenkin tärkeää huomata, että englannin kielessä on myös epäsäännöllisiä verbejä, joiden partisiipin perfekti on erilainen. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • pellava/pellavas: I had worked
 • avata/avattu: you had opened
 • tulla/ tullut: he had come
 • juoda/juonut: we had drunk
 • lentää/lentänyt: they had flown

Käyttö

Menneen ajan perfekti yksinkertainen viittaa johonkin ennen tiettyä menneisyyden hetkeä tapahtuneeseen tai olevaan tilanteeseen. Sitä käytetään usein yhdessä toisen menneen ajan ilmaisevan ajan kanssa. Seuraavassa on joitakin tilanteita, joissa menneen ajan perfekti yksinkertainen on hyödyllinen:

1. Kuvataan kahden menneisyyden tapahtuman suhdetta

Menneen ajan perfekti yksinkertainen auttaa selventämään aikajärjestystä kuvatessaan kahta menneisyyden tapahtumaa. Ensimmäinen tapahtuma tapahtui ennen toista tapahtumaa. Esimerkki:

He had already left when I arrived. (He olivat jo lähteneet kun saavuin.)

Tässä lauseessa ”had left” (oli lähtenyt) ilmaisee tapahtuman, joka tapahtui ennen ”I arrived” (saavuin) -tapahtumaa. Menneen ajan perfekti yksinkertainen auttaa erottamaan nämä kaksi tapahtumaa toisistaan ja ilmoittaa, että ”lähteminen” oli tapahtunut ennen ”saapumista”.

2. Puhuminen kesken jääneestä menneisyyden tapahtumasta

Menneen ajan perfekti yksinkertainen käytetään myös kuvaamaan keskeytettyjä menneisyyden tapahtumia tai tilanteita, jotka eivät jatkuneet nykyhetkeen saakka. Esimerkiksi:

They had lived in that house for ten years before they moved to the city. (He olivat asuneet siinä talossa kymmenen vuotta ennen kuin muuttivat kaupunkiin.)

Tässä lauseessa ”had lived” (oli asunut) kertoo tapahtumasta, joka tapahtui menneisyydessä ja ei jatkunut nykyhetkeen asti. Henkilöt asuivat talossa kymmenen vuotta, mutta eivät enää asu siellä.

3. Kuvataan menettänyttä mahdollisuutta

Menneen ajan perfekti yksinkertainen voidaan käyttää myös viittaamaan menetettyyn mahdollisuuteen, joka ei enää ole voimassa nykyhetkessä. Esimerkiksi:

I had already eaten when you called me for dinner. (Olin jo syönyt, kun kutsuit minut syömään.)

Tässä lauseessa ”had eaten” (oli syönyt) kertoo, että syöminen tapahtui ennen puhelua, joten henkilö ei voinut syödä sen jälkeen. Tilaisuus syödä oli menetetty.

Kielteinen muoto

Menneen ajan perfekti yksinkertaisen kielteinen muoto muodostetaan lisäämällä apuverbi ”had” jälkeen ”not”. Esimerkki:

He had not studied before the exam. (Hän ei ollut opiskellut ennen koetta.)

Tässä lauseessa ”had not studied” (ei ollut opiskellut) ilmaisee, että henkilö ei tehnyt opiskelua ennen kokeen alkamista.

Kysymysmuoto

Kysymysmuoto menneen ajan perfekti yksinkertaiselle muodostetaan sijoittamalla apuverbi ”had” lauseen eteen. Esimerkki:

Had they finished their work before the deadline? (Oliko heidän työnsä valmis ennen määräaikaa?)

Tässä kysymyksessä ”had finished” (oli valmis) ilmaisee, että henkilötillä oli aikaa saattaa työ loppuun ennen määräaikaa. Kysymyksen avulla selvitellään, oliko työ todella valmis ennen määräaikaa.

Lopuksi

Menneen ajan perfekti yksinkertainen on tärkeä aikamuoto englannin kieliopissa. Sen avulla voi ilmaista aikajärjestyksen menneisyyden tapahtumien välillä ja kuvata tilanteita tai tapahtumia, jotka tapahtuivat ennen tiettyä menneisyyden hetkeä. Kun opit käyttämään menneen ajan perfektiä yksinkertaisena oikein, pystyt ilmaisemaan itseäsi sujuvammin englannin kielessä ja ymmärtämään paremmin menneiden tapahtumien suhdetta toisiinsa.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.