Participles Englannin kielioppina

Partisiipit Englannin kielioppina

Englannin kieli on monimutkainen ja monimuotoinen kieli, jossa on useita kieliopillisia rakenteita. Yksi tärkeä osa kielioppia on partisiipit. Partisiipit ovat verbeihin perustuvia muotoja, joilla on monia erilaisia käyttötarkoituksia lauseissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin partisiippeja Englannin kieliopin näkökulmasta.

1. Partisiippimuodot

Englannin kielessä on kaksi pääasiallista partisiippimuotoa: nykyajan partisiippi (-ing-muoto) ja menneen ajan partisiippi (-ed-muoto). Nykyajan partisiipin tunnistaa siitä, että se päättyy -ing ja menneen ajan partisiipin päättyy -ed. Esimerkiksi, ”walking” on nykyajan partisiippi sanasta ”walk” ja ”played” on menneen ajan partisiippi sanasta ”play”.

Partisiippimuotoja voidaan käyttää eri tavoin lauseissa. Tässä muutamia yleisimpiä käyttötarkoituksia:

2. Partisiipit adjektiiveina

Yksi tavallisimmista tavoista käyttää partisiippeja on adjektiivina. Partisiipit voivat kuvata tai määritellä substantiiveja samalla tavalla kuin adjektiivit. Esimerkiksi, ”the running water” tarkoittaa ”juoksevaa vettä” ja ”the excited children” tarkoittaa ”innostuneita lapsia”.

Partisiipit adjektiiveina voivat myös ilmaista tunteita tai mielentilaa. Esimerkiksi, ”the surprised expression” tarkoittaa ”yllättyneitä ilme” ja ”the bored audience” tarkoittaa ”tylsistynyttä yleisöä”.

3. Partisiipit luonteeltaan verbimäisiä

Partisiipit voivat myös toimia lauseen jatkona ja ilmaista lisätietoa tai tapahtumaa. Tällöin ne toimivat luonteeltaan enemmän verbeinä kuin adjektiiveina. Esimerkiksi, ”I saw her crying” tarkoittaa ”Näin hänen itkevän”. Tässä tapauksessa ”crying” ilmaisee tapahtumaa tai tilannetta, jossa hän on ilmaissut itkun tunteen.

Toinen esimerkki on ”He left the job unfinished” eli ”Hän jätti työn kesken”. Tässä ”unfinished” ilmaisee että työ ei ollut valmis tai täydellinen.

4. Partisiipit passiivirakenteissa

Partisiippeja käytetään myös passiivirakenteissa. Passiivilauseiden muodostamiseen käytetään ”be” -apuverbiä ja menneen ajan partisiippiä. Esimerkiksi, ”The car was repaired” tarkoittaa ”Autoa korjattiin”.

Passiivirakenteet ovat hyödyllisiä tilanteissa, joissa toiminnan suorittaja ei ole tiedossa, tai kun halutaan korostaa kohteen merkitystä. Esimerkiksi, ”The book was written by an unknown author” tarkoittaa ”Kirja on kirjoitettu tuntemattoman kirjailijan toimesta”.

5. Partisiipit aikamuotojen muodostuksessa

Partisiippeja käytetään myös eri aikamuotojen muodostuksessa. Nykyajan partisiippi yhdistetään avustavan verbin ”be” kanssa, kun halutaan muodostaa jokin jatkuvan toiminnan tai tilan aikamuoto. Esimerkiksi, ”I am studying for the exam” ilmaisee jatkuvaa toimintaa, kun taas ”I have studied for the exam” ilmaisee, että toiminta on tapahtunut menneisyydessä.

Menneen ajan partisiippi yhdistetään avustavan verbin ”have” kanssa, kun halutaan ilmaista jokin menneen ajan toiminta tai tapahtuma. Esimerkiksi, ”He has finished his homework” tarkoittaa ”Hän on tehnyt läksynsä”.

6. Partisiippilauseet

Partisiippeja voidaan myös käyttää lauseiden osana, jotka tunnetaan partisiippilauseina. Partisiippilauseet ovat lauseita, jotka perustuvat partisiipinä toimivaan verbiin ja toimivat sivulauseina. Esimerkiksi, ”Seeing the dog, the cat ran away” tarkoittaa ”Kun kissa näki koiran, se juoksi pois”. Tässä lauseessa ”Seeing the dog” on partisiippilause, joka kertoo tapahtumasta ja toimii sivulauseena päälausetta ”the cat ran away” tukena.

Partisiippilauseita voidaan käyttää joko nykyajan partisiipin tai menneen ajan partisiipin muodossa riippuen siitä, mihin aikaan tai tilanteeseen lause liittyy.

7. Partisiipit sanajärjestyksen muuttajina

Partisiippeja voidaan käyttää myös sanajärjestyksen muuttajina lauseissa. Tämä tarkoittaa, että partisiipit voivat muuttaa lauseen rakennetta ja sijoittua eri paikkoihin lauseessa tehden siitä monipuolisemman ja kiinnostavamman. Esimerkiksi, ”Tired from work, he decided to take a nap” tarkoittaa ”Väsyneenä töistä, hän päätti ottaa päikkärit”. Tässä partisiippi ”Tired from work” sijoittuu lauseessa ennen pääverbiä ”he decided” ja muuttaa siten sanajärjestystä.

8. Partisiipit prepositionaalirakenteissa

Partisiippeja voidaan myös käyttää prepositionaalirakenteissa. Tällöin partisiippi toimii preposition kohteen, ja sitä seuraa substantiivi tai pronominin edelläinen prepositio. Esimerkiksi, ”She is interested in reading books” tarkoittaa ”Hän on kiinnostunut kirjojen lukemisesta”. Tässä partisiippi ”reading” toimii preposition ”in” kohtana ja kuvaa kiinnostuksen kohdetta.

Partisiippien käyttö prepositionaalirakenteissa voi tehdä lauseista monipuolisempia ja tarkempia, ja se tarjoaa eri vaihtoehtoja ilmaisulle.

Päätelmä

Partisiipit ovat tärkeä osa Englannin kielioppia ja niitä käytetään monin tavoin lauseissa. Niitä voidaan käyttää adjektiivina, verbinä, tai osana erilaisia rakenteita kuten partisiippilauseita, passiivirakenteita, ja sanajärjestyksen muuttajina. Partisiipit tarjoavat tehokkaita työkaluja ilmaisulle ja auttavat luomaan monipuolisia ja kiinnostavia lauseita.

Oikean partisiippien käytön oppiminen vaatii harjoittelua ja tarkkaavaisuutta. On tärkeää ymmärtää partisiippejen eri merkitykset ja roolit lauseissa, jotta osaa käyttää niitä oikein ja tehokkaasti. Hyvä tapa oppia on harjoitella partisiippien käyttöä erilaisissa lauseissa ja tilanteissa.

Toivottavasti tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään partisiippeja Englannin kieliopissa paremmin. Jatkamalla harjoittelua ja tutustumalla partisiippien erilaisiin käyttötarkoituksiin, voit kehittää kielitaitoasi ja tulla varmemmaksi Englannin kielen käyttäjäksi.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.