Infinitive/Gerund Englannin kielioppina

Englannin kielioppina: Infinitiivi ja gerundi

Tervetuloa oppaaseen, jossa tutustumme englannin kieliopin tärkeisiin osa-alueisiin, nimittäin infinitiiviin ja gerundiin. Englannin kielioppi on monipuolinen ja mielenkiintoinen, ja nämä kaksi käsitettä ovat olennaisia osia englannin verbinmuodostuksessa ja rakenteessa. Lähdetään tutkimusmatkalle syvemmälle näihin kieliopillisiin käsitteisiin ja selvitetään niiden käyttöä ja merkitystä englannin kielessä.

1. Infinitiivi

Infinitiivi on verbin perusmuoto, joka esiintyy englannin kielen lauseessa joko verbinä tai substantiivina. Infinitiivin tunnistaa siitä, että se alkaa yleensä sanalla ”to”, esimerkiksi ”to eat” (syödä) tai ”to go” (mennä). Infinitiivia käytetään monin eri tavoin, ja se voi toimia niin substantiivin, adjektiivin kuin adverbin tavoin lauseessa.

a) Infinitiivi substantiivin tavoin:

Infinitiivia voidaan käyttää itse substantiivina lauseessa. Tällöin se voi toimia pääsanan roolissa tai kuulua sivulauseeseen. Esimerkiksi:

To study is important for success. – Opiskelu on tärkeää menestyksen kannalta.

I want to learn a new language. – Haluan oppia uuden kielen.

b) Infinitiivi adjektiivin tavoin:

Infinitiivia voidaan myös käyttää kuvaamaan tai määrittelemään substantiivia lauseessa. Seuraavissa esimerkeissä infinitiivi toimii adjektiivin tavoin:

She has a book to read. – Hänellä on kirja luettavana.

He is a person to trust. – Hän on henkilö, johon voi luottaa.

c) Infinitiivi adverbin tavoin:

Infinitiivia voidaan käyttää myös adverbina lauseessa, kun halutaan kuvata tapaa, tarkoitusta tai tarkennusta. Esimerkiksi:

He works hard to earn money. – Hän tekee kovasti töitä ansaitakseen rahaa.

I woke up early to catch the train. – Heräsin aikaisin ehtiäkseni junaan.

2. Gerundi

Gerundi on verbinmuoto, joka muodostetaan lisäämällä verbimuodon päätemuoto -ing infinitiivin perään. Gerundi puolestaan toimii lauseessa monin eri tavoin, kuten substantiivina, adjektiivina tai adverbin tavoin. Gerundi ilmaisee usein jatkuvaa tai keskeytynyttä toimintaa englannin kielessä.

a) Gerundi substantiivin tavoin:

Gerundi voi toimia lauseessa itse substantiivina. Sitä käytetään usein abstrakteissa ideoissa tai yleisissä käsitteissä. Esimerkiksi:

Reading is my favorite hobby. – Lukeminen on lempiharrastukseni.

Swimming is good for your health. – Uinti on hyväksi terveydelle.

b) Gerundi adjektiivin tavoin:

Gerundia voidaan myös käyttää määrittämään tai kuvaamaan substantiivia lauseessa. Tällöin se toimii adjektiivin roolissa ja kertoo enemmän pääsanasta. Esimerkiksi:

We saw a girl holding a puppy. – Näimme tytön, joka piteli pentua.

He bought a book written by his favorite author. – Hän osti kirjan, jonka oli kirjoittanut hänen lempikirjailijansa.

c) Gerundi adverbin tavoin:

Gerundi voi myös toimia lauseessa adverbina, kun halutaan kuvata tapaa, syytä tai tarkoitusta. Esimerkiksi:

She walks slowly, sipping her coffee. – Hän kävelee hitaasti siemaillen kahviaan.

He went home without saying a word. – Hän lähti kotiin sanomatta sanaakaan.

3. Erot infinitiivin ja gerundin välillä

Infinitiivin ja gerundin välillä on tärkeitä eroja englannin kielessä. Yksi keskeisimmistä eroista on niiden käyttötavat ja niiden roolit lauseessa. Alla on joitakin eroja, jotka auttavat hahmottamaan näiden kahden verbinmuodon eroja:

– Gerundi viittaa yleensä johonkin konkreettiseen ja todelliseen tekemiseen, kun taas infinitiivi voi viitata abstrakteihin ideoihin, tarkoituksiin tai suunnitelmiin.

Esimerkki: I love swimming (gerundi) vs. I want to swim (infinitiivi).

– Gerundi viittaa usein yleiseen ja pysyvään toimintaan, kun taas infinitiivi voi viitata yksittäiseen ja tarkasti rajattuun toimintaan.

Esimerkki: I enjoy reading (gerundi) vs. I need to read this book (infinitiivi).

– Gerundi käytetään usein subjektin tai objektin asemassa, kun taas infinitiivi käytetään usein verbinjohdannaisissa tai toisen verbin objektina.

Esimerkki: Swimming is a great exercise (gerundi) vs. She wants to swim in the ocean (infinitiivi).

– Gerundi voi esiintyä preposition jälkeen, kun taas infinitiivi ei yleensä esiinny preposition kanssa.

Esimerkki: He is looking forward to meeting his friends (infinitiivi) vs. He is good at singing (gerundi).

4. Yleiset käyttötilanteet

Infinitiivi ja gerundi esiintyvät monissa yleisissä tilanteissa englannin kielessä. Tässä on muutamia esimerkkejä, jossa näitä verbinmuotoja käytetään usein:

– Infinitiivi käytetään usein tarkoituksen, harrastuksen tai suunnitelman ilmaisemiseen.

Esimerkki: I went to the store to buy some groceries. – Menin kauppaan ostamaan ruokaa.

– Gerundi käytetään usein luonteenpiirteiden tai kiinnostuksen kohteiden kuvaamiseen.

Esimerkki: She enjoys reading books and playing tennis. – Hän nauttii kirjojen lukemisesta ja tenniksen pelaamisesta.

– Infinitiivi ja gerundi voivat esiintyä saman lauseen sisällä, kun niitä käytetään eri toimintoihin tai toiminnan aikamuotoihin.

Esimerkki: He stopped to buy some flowers and continued walking in the park. – Hän pysähtyi ostamaan kukkia ja jatkoi kävelyä puistossa.

5. Harjoituksia

Aivan kuten englannin kieliopin muiden osa-alueiden kanssa, infinitiivin ja gerundin harjoitteleminen on avain niiden taitavaan käyttöön. Alla on muutamia harjoituksia, joilla voit testata tietämystäsi ja kehittää kykyäsi käyttää infinitiiviä ja gerundia oikein.

Harjoitus 1: Täydennä lauseet oikeilla infinitiivin tai gerundin muodoilla:

1. She loves to dance.

2. They are interested in learning new things.

3. I want to visit my grandparents this weekend.

4. Swimming is good exercise.

5. He apologized for being late.

Harjoitus 2: Muuta infinitiivin tai gerundin muodot takaisin perusmuotoon:

1. Watching – Watch

2. To play – Play

3. Singing – Sing

4. To eat – Eat

5. Reading – Read

6. Being – Be

Harjoitus 3: Täydennä lauseet oikeilla infinitiivin tai gerundin muodoilla:

1. She needs to practice the piano before the concert.

2. I enjoy cooking for my friends.

3. They decided to go on a vacation together.

4. Speaking English is important in my job.

5. He stopped to buy some flowers for his wife.

Päätelmä

Infinitiivi ja gerundi ovat keskeisiä verbinmuotoja englannin kielessä, joita käytetään monipuolisesti eri rooleissa lauseissa. Ymmärtämällä niiden käyttötavat ja eroavaisuudet voimme ilmaista itseämme selkeästi ja vaikuttavasti englannin kielessä. Jatka harjoittelua ja tutustu lisää kieliopin monimuotoisuuteen, ja pian huomaat taitojesi kehittyvän entisestään.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.