Future Tenses Englannin kielioppina

Future Tenses Englannin kielioppina in English grammar

Englannin kieli on monipuolinen ja monimutkainen kieliopillisesti. Yksi kielioppiin liittyvä alue, joka usein aiheuttaa haasteita oppijoille, on tulevaisuutta ilmaisevat aikamuodot. Englannin kielessä on useita erilaisia tulevaisuuden muotoja, joita käytetään eri tilanteissa ja viestinnän tarpeisiin. Tässä artikkelissa tarkastelemme Englannin kielen tulevaisuuden aikamuotoja ja niiden käyttöä.

1. Simple Future (yksinkertainen futuuri)

Yksinkertainen futuuri ilmaisee tapahtumia tai tilanteita, jotka tapahtuvat tai ovat olemassa tulevaisuudessa. Tämä aikamuoto muodostetaan käyttämällä apuverbiä ”will” tai ”shall” ja perusmuotoa verbistä.

Esimerkkejä:

– I will go to the party tomorrow. (Menen juhliin huomenna.)

– She shall arrive next week. (Hän saapuu ensi viikolla.)

– They will study English in the future. (He opiskelevat englantia tulevaisuudessa.)

It should be noted that ”shall” is less commonly used in modern English and is often replaced by ”will”. Both ”will” and ”shall” are used to express future actions and have the same meaning, so it is a matter of personal preference which one to use.

2. Future Continuous (jatkuva futuuri)

Jatkuva futuuri ilmaisee tapahtumia, jotka ovat käynnissä tulevaisuudessa tietyllä hetkellä. Tätä aikamuotoa muodostetaan käyttämällä apuverbiä ”will be” ja verbin perusmuotoa plus ”-ing” päätettä.

Esimerkkejä:

– They will be studying for their exams this time next month. (He opiskelevat kokeita varten tähän aikaan ensi kuussa.)

– I will be travelling to Japan next year. (Matkustan Japaniin ensi vuonna.)

– She will be working late tonight. (Hän tekee töitä myöhään tänä iltana.)

Jatkuva futuuri kuvaa tapahtumia, jotka kestävät tietyn ajanjakson tulevaisuudessa. Tämä aikamuoto korostaa tapahtuman pituutta tai jatkuvuutta. Huomioitavaa on myös se, että ”will be” voi usein lyhentää muotoon ”will”. Esimerkiksi, ”I will be studying” voi lyhentää muotoon ”I’ll be studying”.

3. Future Perfect (täydellinen futuuri)

Täydellinen futuuri ilmaisee tapahtumia, jotka tulevat olemaan valmiita tai suoritettuja tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Tätä aikamuotoa muodostetaan käyttämällä apuverbiä ”will have” ja verbin kolmatta muotoa.

Esimerkkejä:

– They will have finished their project by next week. (He ovat saaneet projektinsa valmiiksi ensi viikoksi.)

– By the time she returns, I will have learned to play the piano. (Siihen mennessä kun hän palaa, olen oppinut soittamaan pianoa.)

– He will have completed his studies by the end of this year. (Hän on suorittanut opintonsa tämän vuoden loppuun mennessä.)

Täydellinen futuuri korostaa tapahtumien valmistumista tai suorittamista ennen tiettyä ajankohtaa tulevaisuudessa. Se viittaa siihen, että tapahtuma on jo valmis tai toteutunut tietyllä hetkellä tulevaisuudessa.

4. Future Perfect Continuous (täydellinen jatkuva futuuri)

Täydellinen jatkuva futuuri ilmaisee kestäviä tapahtumia, jotka tulevat olemaan valmiita tai suoritettuja tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Tätä aikamuotoa muodostetaan käyttämällä apuverbiä ”will have been” ja verbin kolmatta muotoa plus ”-ing” päätettä.

Esimerkkejä:

– By next year, they will have been working at the company for 10 years. (Ensi vuoteen mennessä he ovat tehneet töitä yrityksessä 10 vuotta.)

– By the time I graduate, I will have been studying for 5 years. (Siihen mennessä kun valmistun, olen opiskellut 5 vuotta.)

– She will have been living in New York for 2 years by the end of this month. (Hän on asunut New Yorkissa 2 vuotta tämän kuun loppuun mennessä.)

Täydellinen jatkuva futuuri kuvaa pitkäkestoisia tapahtumia, jotka ovat olleet käynnissä ja tulevat olemaan valmiita tietyssä ajankohdassa tulevaisuudessa.

Conclusion

Tulevaisuuden aikamuodoilla on keskeinen rooli Englannin kielen ilmaisussa. Niiden avulla pystymme viestimään tapahtumista, jotka tapahtuvat tai tulevat tapahtumaan tulevaisuudessa. On tärkeää osata käyttää oikeaa tulevaisuuden aikamuotoa eri tilanteissa ja kielenkäytön tarpeisiin.

Tässä artikkelissa olemme tutustuneet neljään tulevaisuuden aikamuotoon Englannin kielessä: yksinkertainen futuuri, jatkuva futuuri, täydellinen futuuri ja täydellinen jatkuva futuuri. Jokaisella aikamuodolla on oma merkityksensä ja käyttötarkoituksensa, ja niiden opettelu auttaa kehittämään kielen taitoa ja ilmaisua.

On tärkeää harjoitella näitä eri tulevaisuuden aikamuotoja käytännössä ja tutustua erilaisiin esimerkkeihin ja tilanteisiin, joissa niitä voidaan käyttää. Tulevaisuuden aikamuotojen oppiminen vaatii harjoitusta ja käytännön soveltamista, mutta se tuo runsaasti lisää monipuolisuutta ja sujuvuutta Englannin kielitaitoon.

Huom: Tässä artikkelissa olemme keskittyneet futuurimuotoihin, joissa käytetään ”will” apuverbiä. On kuitenkin muitakin tapoja ilmaista tulevaisuutta, kuten esimerkiksi ”going to” -rakenne. Nämä aikamuodot myös ansaitsevat huomiota ja niitä kannattaa tutkia lisää.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.